MENI

ŠKOLA ASTROLOGIJE


ŠKOLA ZAPADNE ASTROLOGIJE "dr Džon Di"
                  
                   UPIS U NOVU POČETNU GRUPU U TOKU:

                          01.-09 FEBRUARA 2024. godine

     Nova grupa kreće od 9. FEBRUARA 2024.

 (TERMINI: PONEDELJAK-PETAK 18:00-20:30)

                            UPIS U TOKU
           (UPIS NA TELEFON/VIBER: 060/76-711-74)

   
            
     

      Astrologija, koja je definitivno kreacija helenizovane egipatske i antičke grčke kulture, tj. naučnika i filozofa stare Grčke i helenizovanog Egipta, nastala je u drevnom Vavilonu i u to vreme se uglavnom bavila političkim i poljoprivrednim pitanjima, ali je svoj vrhunac doživela za vreme Kaldejske opsade Vavilona, kada je i nastala Genetlaološka ili Individualna tj. Natalna astrologija, a konačno se uobličavala u nauku u helenizovanom Egiptu u vremenu od 2 veka p.n.e do 2 veka n.e., kada ju je Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije, konačno uobličio u nauku u četvorotomnoj knjizi TETRABIBLOS (zajedno sa sedmotomnom Astronomijom u knjizi ALMAGEST).

U srednjem veku Astrologiju su dalje usavršili Arapski astrolozi, ali je svoj vrhunac doživela u Renesansnoj Evropi u delima Marsilio Fičina u Italiji, Johanesa Keplera u Nemačkoj i konačno dr Džon Dija u Engleskoj, velikog matematičara i naučnika, koji je bio i lični kraljevski astrolog Kraljice Elizabete. On je kodirao jezikom astrologije svo dotadašnje naučno znanje Evrope i objedinio ga u matematičku astro-filozofiju koja postaje univerzalni naučni kod tog vremena. Do današnjeg dana nauka još nije razvila tako moćan naučni kod kao što je to astrološka i matematička filozofija dr Džon Dija, bez obzira na enormni razvoj genetike, evolucione teorije i kvantne fizike.


UPIŠI ŠKOLU ASTROLOGIJE na telefon: 060/76-711-74


         I STEPEN - NATALNA ASTROLOGIJA        OPIS KURSA NATALNE ASTROLOGIJE

UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.

Prolaskom kroz I STEPEN Analize Natalnog Horoskopa i detaljnim upoznavanjem sa astrološkim mišljenjem, jezikom, i simbolima, a naročito: analizom solarnog, lunarnog i ascedentnog znaka, pa i stelijuma, naglašenih ili odsustvujudih elemenata(tonova), pečata i podpečata, mundane orijentacije planeta, određivanje jačine, dostojanstava i vladarstava planeta, prepoznavanje ponavljajudih kodova, takođe analizi i sintezi položaja planeta u znacima, kućama i aspektima, student je spreman za sledeći nivo Astrološke analize, a to su napredne tehnike Natalne Astrologije, kao što su Karmička, Medicinska i Stelarna analiza, odnosno Karmička, Medicinska i Stelarna Astrologija.


                         Guercino: Personifikacija Astrologije


         I STEPEN - Natalna Astrologija

               RAD U GRUPI (ASTROLOŠKE RADIONICE)

1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Cilj kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost. Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

2. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA I

Analiza ličnih planeta i Ascedenta. Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca), Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima), i daje uvod u Astrologiju Transpersonalnih planeta, tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

3. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA II

Analiza generacijskih planeta. Uticaj društvenih(planete morala) i transpersonalnih (transcendetalnih) planeta.

4. NIVO – FINALIZIRANJE (SINTEZA) NATALNOG HOROSKOPA

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku. Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i svog stila, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

5 i 6. NIVO – PRAKTIČNA ASTROLOGIJA

Cilj praktičnog dela kursa je potpuna obuka u pravljenju detaljnog natalnog izveštaja, i detaljne konsultacije (analiza) po bilo kom pojedinačnom pitanju.

5. NIVO: KONSULTACIJE PO BILO KOM POJEDINAČNOM PITANJU.
6. NIVO: IZRADA NATALNOG IZVEŠTAJA SA OSVRTOM NA MESEČNE TRANZITE.

 

       II STEPEN -  Medicinska, Karmička, Poslovna Astrologija, Astrologija arapskih tačaka i Astrologija fiksnih zvezda


                                          

Na II STEPENU, Natalni horoskop se tumači i poima na mnogo višem nivou. Prvo se određuje da li NATAL ima neka ograničenja ili probleme, tj. da li možda natalni horoskop naginje karmičkom, stelarnom ili medicinskom OGRANIČENJU, tj. da li u NATALU postoji značajan upliv retrogradnih planeta(karmičkih dugova) ili karmičkih planeta (Saturn i Mesec-nosioci karme), fiksnih zvezda (nepromenljivih delida sudbine-FATUM), ili jakih problematičnih KONFIGURACIJA ili aspekata planeta koje mogu dovesti do težih fizičkih ili psihičkih BOLESTI.

1. NIVO – STELARNA ASTROLOGIJA - ASTROLOGIJA FIKSNIH ZVEZDA "NEKRETNICA"

Cilj ovog nivoa je da osposobi studenta Astrologije da sintetiše pojedine celine natalnog horoskopa, kao pitanja pojedinih kuća, pitanja vezanih za pojedine planete, a detaljno će će se izučiti i neka pitanja vezana za pojedinosti iz života, ili sudbine, koje mogu zahvatati i nekoliko kuća, planeta, te dispozitora i promisora. Student se takođe osposobljava da tumači sva pitanja natalne karte iz celine Horoskopa, tj. holistički, a ne više samo analitički, kao da su pitanja izdvojena iz Natalne karte. Posebno će se obraditi sinteze polariteta Sunce-Mesec, sinteze Sunce-Ascedent, i sinteza Ascedent-i njegov signifikator u kućama.
Posebno će se dati uvod u Finaliziranje astrološke sinteze obraćanjem pažnje na uticaj glavnih fiksnih zvezda na planete i uglove, i koliki može biti njihov uticaj na sudbinu, neke talente i karakter.

2. NIVO – MEDICINSKA ASTROLOGIJA - ASTROMEDICINA

Medicinska Astrologija je drevna astrološka dijagnostička disciplina bazirana na natalnoj Astrologiji s jedne strane, ali i zapadne Medicine s druge strane. Natalna i Medicinska Astrologije su dve sestrinske discipline, i od nastanka zapadne Astrologije paralelno su se i istovremeno razvijale, dok se konačno nisu razdvojile. Slično Natalnoj Astrologiji i Medicinska Astrologija ima svoju Tradicionalnu varijantu, (i Englesku i Indijsku) koja se prilično razlikuje od Moderne, ali na koju ćemo se u kursu samo kratko osvrnuti. Na ovom nivou uči se astrološka PREDISPONIRANOST za bolesti (iz natalne karte), astrološka

DIJAGNOSTIKA (iz dekumbitarne i ostalih karti), predviđanje i PRAĆENJE RAZVOJA bolesti, prognoziranje konačnog ishoda razvoja bolesti i savetovanje najbolje TERAPIJE u odnosu na astrološku dijagnozu, stepen dosadašnjeg razvoja bolesti i pravca i brzine bududeg razvoja bolesti. Posebno će se istražiti karmičke i genetske bolesti, tipologije bolesti i bolesnika, pitanja vezana za plodnost, trudnoću i izbegavanje trudnoće, akutne, hronične i smrtonosne bolesti, dužina životnog veka, vitalna energija i degeneracija, rana smrtnost, i bolesti kao deo prirodnog sazrevanja jedinke tj. psihološku, ezoterijsku i evolucionu teoriju bolesti i isceljenja, i s tim u vezi cikluse bolesti i zdravlja tj. razvoja. Posebno de se obraditi RAZLIKA FIZIČKIH I PSIHIČKIH bolesti, generalna PREDISPONIRANOST za najvažnije bolesti. Na kraju će se dati i uvod u gerijatrijsku medicinsku astrologiju, tj. ponašanje bolesti vezane za treće doba čoveka, ili bolesti u STAROSTI, tj. kod ljudi već delimično istrošenih od starosti, kao i dinamiku nastanka najvažnijih PSIHIČKIH bolesti i astrološki pogled na njih.

3. NIVO – KARMIČKA ASTROLOGIJA (i uvod u Ezoterijsku Astrologiju I )

Karmička Astrologija je grana Moderne Astrologije, i svoje korene ima u tradicionalnoj Indijskoj Astrologiji, ali neke njene bitne elemente je razvila i zapadna Ezoterijska Astrologija, kao što je škola Alana Lea, gde je ona razmatrana samo kao jedan ali bitan deo Ezoterijske teorije. Danas ona ima mnogo pravaca, ali nekoliko astroloških škola je razvilo ovu granu astrologije kao posebnu granu Astrologije, kao što su Šulmanova škola iz Nemačke i škola Džen Spiler iz Amerike, a od modernih Psiholoških Astrologa ona je prilično zastupljena i u Transformativnoj Psihološkoj astrologiji Stivena Aroja iz Engleske kao i kod Dana Radhjarda unutar njegove holističke i humanističke astrološke teorije i ne može se odvojeno od nje razmatrati. Pošto je ova grana Astrologije još u razvoju, ne može se govoriti o nekoj celovitoj karmičkoj astrološkoj teoriji, ved o nekoliko pravaca karmičke astrologije, od kojih de svaka biti istražena sa naglaskom na autorovom doprinosu ovoj novoj grani Astrologije. Pojedini elementi Karmičke Astrologije pojavljuju se i u Evolutivnoj Astrološkoj Teoriji Rejmonda Morimana, i Džef Grina. Treba još napomenuti da se Karmička Astrologija pojavljuje i u Medicinskoj, Sinastričnoj i Mundanoj Astrologiji, tj. postoje karmičke bolesti i karmičke veze koje se ponavljaju, kao i dinastični karmicki obrasci kod nekih kraljeva i prinčeva, što zahteva i detaljno poznavanje i ovih grana astrologije, pored karmičke teorije i tehnika. Posebno je razvijena Karmičko-Medicinska Astrologija koja se formirala u posebnu granu.

  III STEPEN - TRADICIONALNA ASTROLOGIJA: Horarna, Natalna, Prediktivna, Mundana, Medicinska i Tradicionala Astrometeorologija

                     

Takođe, na ovom kursu se krede i sa elementarnim oblicima Prediktivne Astrologije, kao što su Tranziti i Primarne Direkcije, tj. sa pomeranjem NATALA u vremenu, ili aktiviranjem natalnih energija, talenata i delova sudbine i karaktera.

Zatim se proučava Tradicionalna Engleska i Tradicionalna Indijska Astrologija - Đotiš radi poređenja sa Zapadnom školom, i daje uvod u tradicionalnu Grčku Astrologiju (ili Helenističku Astrologiju), kao i Tradicionalnu Arapsku Astrologiju.
Posle toga se prelazi na Mundanu Astrologiju, ili Astrologiju Država i Gradova, kao i vezu mundane karte sa značajnim političkim ličnostma, koje su imale ili imaju ticaj na državu, preko stranke, vlasti (položaja ili bogatstva.

IV STEPEN - MODERNA ASTROLOGIJA: Psihološka,  Evoluciona i Moderna Mundana i Politička Astrologija
John Dee: MONAS HIEROGLYPHICA ('HIJEROGLIFSKA MONADA')

V STEPEN - SIMBOLIČKA ASTROLOGIJA: Hermetička Astrologija i Filozofija, Ezoterijska Astrologija, Tarot - slikovna astrologija, Astro Mitologija i Astro Teurgija

VI STEPEN - ASTROLOŠKO LEČENJE, SKRAJING I PRIRODNA FILOZOFIJA


Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija